Analizy nasłonecznienia, zacienienia, przesłaniania

Rodzaje analiz oddziaływania dla projektowanego budynku domu jednorodzinnego:

  • Analiza nasłonecznienia
  • Analiza zacieniania
  • Analiza przesłaniania

Zgodnie z § 60 (wymagany czas nasłonecznienia) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8-16, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7-17

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Jeśli z analizy nasłonecznienia budynku wynika, iż projektowana inwestycja zacienia budynek, oznacza to, że budynek znajduje się w sferze oddziaływania inwestycji. W takiej sytuacji bez znaczenia dla oceny przymiotu strony pozostaje okoliczność, że projektowany budynek spełnia warunek czasu nasłonecznienia, określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okoliczność ta przemawiać może jedynie za tym, iż projektowana inwestycja pozostanie zgodna z przepisami techniczno- budowlanymi, a nie uzasadnia przyjęcia, że budynek nie znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji.