Badania gruntowe przed budową domu

Aby uniknąć problemów związanych z budową domu na nieznanym terenie, przed rozpoczęciem inwestycji, warto zapoznać się z mapą geologiczną lub zlecić wykonanie badania geotechnicznego danej działki. Pozwoli to wyeliminować, m. in. ryzyko zapadania się fundamentów.

Prawo nie nakłada na inwestora obowiązku wykonania badań geotechnicznych ale czasami projekt budowlany musi zawierać wyniki badań geologiczno- inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. O konieczności wykonania takich badań decyduje projektant budynku.

Zazwyczaj gotowy projekt domu część konstrukcyjna posiada wyliczenia statyczne nośności fundamentów w stosunku do określonej strefy dlatego powinniśmy dostosować ten projekt do naszych warunków w czym pomogą badania geotechniczne.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna:

  • Informacje dotyczące rodzajów gruntów występujących w podłożu naszej działki, ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych
  • Wskazanie, które grunty są nośne, a które nie
  • Informację o głębokości występowania wód gruntowych i ich wpływie na posadowienie budynku oraz realizację robót ziemnych
  • Wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań dotyczące posadowienia budynku

Powyższe dane będą podstawą dla konstruktora do zaprojektowania właściwego sposobu posadowienia budynku