Co to jest kosztorys budowy domu

Kosztorys budowlany to dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Jest jednym z najważniejszych dokumentów, które powinniśmy posiadać jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Dobrze przygotowany kosztorys pozwoli nam na wstępne oszacowanie kosztów inwestycyjnych, zawarcie umowy z wykonawcą, przygotowanie realizacji robót i może być bardzo przydatny lub wymagany podczas uzyskiwania kredytu bankowego.
Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Rodzaje kosztorysów budowlanych:

 • Kosztorys wstępny
  Dokumentacja najczęściej dołączana do gotowego projektu domu jednorodzinnego, zawierająca bardzo orientacyjne rozliczania, które mogą się mocno różnić od realnego kosztu budowy. Kosztorys dołączony do projektu może stać się przydatnym szablonem, według którego wykonamy właściwe obliczenia
 • Kosztorys inwestorski
  Szczegółowo ustala koszty danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części obiektu. Jest punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania przetargowego lub konkursu ofert. Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych
 • Kosztorys ofertowy
  Przedstawia oferty cenowe wykonania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany jest na potrzeby przetargu (lub negocjacji) na wykonanie robót budowlanych przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik przetargu. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego są projekty wykonawcze oraz przedmiary robót
 • Kosztorys zamienny
  Zmienia i zastępuje kosztorys ofertowy i nie może służyć do wyceny robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym np. robót dodatkowych na skutek modyfikacji dokumentacji projektowej. Kosztorys wykonuje się z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót w kosztorysie ofertowym
 • Kosztorys powykonawczy
  Określa wynagrodzenia wykonawcy w przypadku gdy nie jest sporządzany kosztorys ofertowy. Wykonywany jest on po zakończeniu robót, a wyliczona w nim cena jest ceną ostateczną, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty. Kosztorysy powykonawcze stosuje się, gdy przed przystąpieniem do realizacji robót nie można dokładnie określić zakresu robót do wykonania np. roboty remontowe. Z uwagi na fakt, że jest on wykonywany po zakończeniu robót stanowi on odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów wykonania robót i przysługującego wynagrodzenia za ich wykonanie

Wydatki zawarte w kosztorysie budowlanym:

 • Zakup projektu budowlanego i formalności
 • Koszty budowy konstrukcji budynku
 • Koszty wykonania dachu
 • Stolarka zewnętrzna
 • Koszty związane z wykończeniem wnętrza