Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Przed wyborem gotowego projektu domu jednorodzinnego Pracowni Projektowej M200 radzimy sprawdzić czy aby na naszym terenie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do którego musi być dostosowany projekt domu.

Procedura uchwalania planu i jego zawartości określa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miasta na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. każda gmina w Polsce powinna mieć własny plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

  • linie zabudowy
  • linie rozgraniczające ulice, drogi publiczne
  • przeznaczenie terenów
  • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane
  • granice terenów chronionych

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego składa się z:

  • Opis czyli informacje zawierające szczegóły np. informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu, wskaźniku zabudowy oraz zasady podziału nieruchomości.
  • Załącznik graficzny (rysunek planu) czyli graficznie przedstawione przeznaczenie nieruchomości, granice danego przeznaczenia terenu a także ustalenia dotyczące np. nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy plan jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. To jedna z najważniejszych informacji, jaką zawiera, bo to na jakim terenie leży dana działka, decyduje o tym, co będzie można na niej wybudować. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami.

 

Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do Studium lub planu miejscowego oraz otrzymania tzw. wypisów i wyrysów z planu miejscowego. Jeżeli chcemy poznać ustalenia miejscowego planu np. przed kupnem działki, możemy wystąpić do Urzędu Miasta o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta składając wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki. Wypis to część opisowa planu, z którego możemy dowiedzieć się m.in. jakie jest dokładne przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zagospodarowania. Natomiast wyrys jest to fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu, który należy czytać łącznie z tekstem planu.

Uzyskany wypis i wyrys z MPZP może być bardzo pomocny dla potencjalnego projektanta adaptującego projekt domu, który powinien doradzić przy wyborze właściwego gotowego projektu domu.