Jak ustalić warunki przyłączenia mediów domu

Do prawidłowego funkcjonowania naszego domu wymagane jest wykonanie przyłączy do istniejących sieci takich jak:

 • Wodociągowa
 • Kanalizacyjna
 • Energetyczna
 • Gazowa (ewentualnie)
 • Telekomunikacyjna (ewentualnie)

 

Aby uzyskać warunki techniczne na powyższe media należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do właściciela sieci. We wniosku należy podać:

 • Dane osobowe
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer karty mapy oraz numer obrębu
 • Zapotrzebowanie na media

 

Sposób wykonywania przyłączy poszczególnych mediów i pobierane opłaty uzależnione są od gestora sieci.

 

Sieć wodno- kanalizacyjna

Najczęściej są własnością gminy która określa sposób przyłącza. Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy, od projektu do odbioru, a gestor finansuje jej rozbudowę.

Gminy mają jednak prawo pobierać od mieszkańców tak zwaną opłatę adiacencką, która jest formą udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Może ona wynieść równowartość nawet 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej i stworzenia warunków podłączenia do nich danej posesji.

Jeśli w pobliżu działki niestety nie ma tych sieci, należy sprawdzić, czy gmina zezwoli na wykopanie studni oraz wybudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Plan sytuacyjno-wysokościowy

 

Sieć energetyczna

Jeśli działka leży w obszarze, dla którego gmina opracowała założenia do planu zaopatrzenia w energię, zakład pobierze za przyłącze zryczałtowaną opłatę. Zależy ona od mocy przyłączeniowej (najczęściej zamawia się 14 kW dla domu jednorodzinnego) oraz długości przyłącza i jego rodzaju.

Koszt przyłącza napowietrznego wynosi około 115 zł za 1 kW przydzielonej mocy, a dla kablowego – 150 zł/kW. Opłata ta obejmuje całość prac związanych z budową przyłącza, w tym prace projektowe, kupno i montaż złącza, licznika, bezpieczników przedlicznikowych i ich obudowy.

Na czas budowy można wykonać tak zwane przyłącze tymczasowe. Jeśli polega na podłączeniu do istniejącej sieci. Opłata za przyłączenie wynosi około 9 zł/kW

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana
 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów
 • Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika)
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych)
 • Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

Sieć gazowa

W przypadku gdy sieć jest blisko i warunki terenowe standardowe pobierana jest zryczałtowana opłata za przyłącze: około 1500 zł za odcinek o długości do 15 m plus 65 zł za każdy dodatkowy metr. Gdy w danym miejscu nie ma sieci gazowej albo koszt przyłączenia byłby bardzo wysoki, alternatywnym rozwiązaniem może być zainstalowanie zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy. Można też wybrać inny sposób ogrzewania domu: prądem albo pompą ciepła. Popularne, choć mniej wygodne w obsłudze, są nadal kotły opalane węglem.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego i szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez osobę trzecią