Maksymalne wartości wskaźnika EP

Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustalają maksymalne ilości energii, który może zużywać nowy lub modernizowany dom.

Maksymalne wartości wskaźnika EPH+w [kWh/(m2×rok)]

RODZAJ BUDYNKU 2014 2017 2021
Budynki mieszkalne jednorodzinne 120 95 70