Minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc

Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustalają minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2×K)], które musi posiadać nowy lub modernizowany dom.

Minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2×K)]

Element 2013 2014 2017 2021 Zmiana
Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20 33 %
Dachy 0,25 0,20 0,18 0,15 40 %
Podłogi na gruncie 0,45 0,30 0,30 0,30 33 %
Okna 1,7 1,3 1,1 0,9 48 %
Okna połaciowe 1,7 1,5 1,3 1,1 36 %
Drzwi i bramy 2,6 1,7 1,5 1,3 50 %