Prawa i obowiązki uczestnika procesu budowlanego

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego regulowane są ustawą Prawo Budowlane, mianowicie:

Uczestnikami procesu budowlanego są:
1. INWESTOR
2. PROJEKTANT
3. KIEROWNIK BUDOWY LUB KIEROWNIK ROBÓT
4. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Do obowiązków INWESTORA należy:

 • Zorganizowanie procesu budowy w szczególności:
 • Opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów
 • Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
 • Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Wykonania i odbioru robót budowlanych
 • W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

INWESTOR ma prawo:

 • Ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie
 • Zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego

2. Do obowiązków PROJEKTANTA należy:

 • Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
 • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Określenie obszaru oddziaływania obiektu
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
 • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań
 • Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu
 • Zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Obowiązek, o którym mowa nie dotyczy:
  • zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych
  • projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe

PROJEKTANT ma prawo:

 • Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji
 • Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
  • Stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
  • Wykonywania ich niezgodnie z projektem

3. Do obowiązków KIEROWNIKA BUDOWY należy:

 • Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych
 • Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
 • Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów
 • Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu
 • Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
 • Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

KIEROWNIK BUDOWY ma prawo:

 • Występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
 • Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

4. Do obowiązków INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO należy:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ma prawo:

 • Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych
 • Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę