Wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia budowlanego domu jednorodzinnego

Jeśli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i z rozpoczęciem budowy zaczekać do wydania tej decyzji administracyjnej. Wówczas jedyną różnicą między wymaganiami sprzed 28 czerwca 2015 i od tej daty na tym etapie formalności urzędowych jest liczba dokumentów, które trzeba załączyć do projektu budowlanego. Należy pamiętać iż Inwestor ma możliwość wyboru dwóch dróg w celu realizacji budowy czy to będzie procedura zgłoszenia czy pozwolenia na budowę.

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego:

OBLIGATORYJNE (obowiązkowe):

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

FAKULTATYWNE (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Specjalistyczna opinia – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków- jeżeli inwestycja jest lub znajduje się na takim obszarze
 • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej- jeżeli inwestycja znajduje się na takim obszarze
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie – art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.