Zmiany w Prawie Budowlanym 2020

Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Zmiany dotyczą:

1. Nowy podział projektu budowlanego na:

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu obejmuje:
  – określenie granic działki lub terenu
  – usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
  – sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  – układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
  – informację o obszarze oddziaływania obiektu
  Sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta

 • Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:
  – układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  – zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
  – charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
  – opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
  – projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko
  – charakterystykę ekologiczną
  – informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  – opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
  – informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  – postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane

 • Projekt techniczny obejmuje:
  – projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
  – charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków
  – projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe
  – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb)
  – inne opracowania projektowe

   Projekt zagospodarowania działki lub terenu (trzy egzemplarze) wraz z projektem architektoniczno-budowlanym (trzy egzemplarze) będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt techniczny nie będzie składany do urzędu i zatwierdzany, natomiast ma być przekazany kierownikowi budowy oraz musi być dołączony do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

2. Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych
   Obecnie organ może udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od września będzie mógł to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii: wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno-sanitarnych) lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków). W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda będzie udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak dotychczas – przez organ administracji architektoniczno- budowlanej.

3. Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
   W wyniku nowelizacji organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować obowiązującego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

4. Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych
   Legalizacja samowoli budowlanych będzie dostępna dla wszystkich budynków, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat oraz dla których sporządzono ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5. Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie
   Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

6. Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli
   W przypadku zmiany sposobu użytkowania prowadzącej do zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

7. Inwestycje niewymagające zgłoszenia i pozwolenia w 2020 roku

 • Montaż instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku
 • Montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m²
 • Urządzenia melioracji wodnej
 • Obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej (np. huśtawki)
 • Automaty do wykonywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m

8. Pozostałe zmiany obejmują:

 • Szczegółowe wskazanie wymogów, jakie ma spełnić zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • Zdefiniowanie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
 • Wskazanie obowiązków inwestora przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem zamkniętego katalogu przypadków, w których inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Wskazanie dodatkowych obowiązków kierownika budowy (lub inwestora, jeśli ustanowienie kierownika nie jest konieczne) oraz wymagań wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu
 • Zmiany dotyczące nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, z określeniem procedury postępowania i kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz wysokości kar jakie nałożone mogą zostać za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
 • Wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za:
  – wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot
  – odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
  – włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej
  – inne zezwolenia z tym związane
 • Usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wprowadzenie kar za opóźnienia
 • Zmiany w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Na mocy przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19 zmiany zostały uzupełnione o regulacje dotyczące budowy lub przebudowy przenośnych wolno stojących masztów antenowych

Przepisy, które obowiązują obecnie będą mogły być stosowane w przypadku:

 • Spraw wszczętych i niezakończonych
 • Gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian
 • Gdy inwestor wystąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego albo dokona zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt budowlany sporządzony na zasadach dotychczasowych