1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności, obowiązująca na stronie www.m200.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów serwisu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie , w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.m200.pl jest spółka „M200” Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy w Rzeszowie, Wydział IV, z siedzibą: ul. Kustronia 4, 35- 303 Rzeszów, KRS 0000496199, NIP 8133700261, REGON 360513717, adres poczty elektronicznej: biuro@m200.pl, numer telefonu: +48 574 168 308 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.

1.3. Osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia „M200” Sp. z o.o. jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – e-mail: biuro@m200.pl , nr. tel. +48 574 168 308

1.4. Dane osobowe w serwisie www.m200.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1.5. Korzystanie z serwisu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu oraz w Regulaminie serwisu ; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe  będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

3.2.1.1. Cel i podstawa przetwarzania danych: Wykonanie Umowy Sprzedaży/Usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – wykonanie umowy); Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

3.2.1.2. Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

3.2.2.1. Cel i podstawa przetwarzania danych: Marketing bezpośredni ( Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

3.2.2.2. Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej

3.2.3.1. Cel i podstawa przetwarzania danych: Marketing (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – zgoda); Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

3.2.3.2. Zakres przetwarzanych danych: Imię, Nazwisko, nazwa firmy jeśli dotyczy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej

3.2.4.1. Cel i podstawa przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych ( Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 395); Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

3.2.4.2. Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

3.2.5.1. Cel i podstawa przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora ( Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO); Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.
3.2.5.2. Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku
Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE WWW.M200.PL
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży
konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak :
4.1.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w serwisie
ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy
Produktu Klientowi.
4.1.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu
www.m200.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i
hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.1.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe,
kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
prywatności.
4.2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i
tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru
osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
5. PROFILOWANIE W SERWISIE WWW.M200.PL
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia
RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje
dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług
Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym
może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w
porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje
swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też
lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,
przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego
profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej
następnie przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1.Użytkownik serwisu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6.2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy
uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
6.3 W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Danych Osobowych z
ramienia M200 Sp. z o.o., pod nr telefonu : +48 574 168 308 lub e-mailowo: biuro@m200.pl
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu www.m200.pl (np.
na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający serwis www.m200.pl).
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie www.m200.pl i pokazywania, że są
zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania
do serwisu www.m200.pl
7.2.4. dostosowywania zawartości strony serwisu www.m200.pl do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron serwisu www.m200.pl
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu
www.m200.pl
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających serwis www.m200.pl poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe
itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy
Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi
na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia
takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w
przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w serwisie www.m200.pl z usług Google Analytics oraz Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane
eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu www.m200.pl. Administrator
korzystając z powyższych usług w serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzających serwis oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu www.m200.pl, informacje na
temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz
dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie serwisu internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek
do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Serwis www.m200.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego Administratora.