Adaptacja poddasza- Jak urządzić nowe pomieszczenie użytkowe

Bardzo często gotowe projekty domów jednorodzinnych zawierają domy parterowe z poddaszem nieużytkowym. Adaptacja czyli przystosowanie pomieszczeń w celu spełnienia innych niż dotychczas funkcji to sposób na uzyskanie dodatkowej przestrzeni użytkowej i zwiększenie komfortu życia domowników.
Jeśli poddasze było określone w gotowym projekcie domu jako użytkowe, ale chcemy zmienić jego funkcjonalność, nie musimy wnioskować o zmianę sposobu użytkowania.
Jeżeli planujesz adaptację nieużytkowanego poddasza na cele mieszkalne to konieczne jest prawidłowe przeprowadzenie procedury formalno- prawnej. Zgłoszenie w urzędzie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części reguluje ustawa Prawo Budowlane.

Jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie adaptacji poddasza:

 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowaniu
 • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno- użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami

Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdź:

 • Wysokość poddasza czy spełnia minimalną wysokość pomieszczenia na stały pobyt ludzi
 • Minimalne wymagania dotyczące doświetlenia pomieszczenia na stały pobyt ludzi
 • Szczelność i konstrukcje dachu
 • Konstrukcje stropu nad parterem
 • Sposób docieplenia poddasza
 • Niezbędne doprowadzenie instalacji wewnętrznych
 • Doprowadzenie schodów

Kolejność wykonywanych prac budowlanych związanych z adaptacją poddasza:

 • Usunięcie niepotrzebnych elementów
 • Wzmocnienie lub przebudowa konstrukcji
 • Przedłużenie pionów instalacyjnych
 • Montaż okien połaciowych
 • Naprawa starej lub ułożenie nowej podłogi
 • Ułożenie folii wstępnego krycia
 • Docieplenie skosów, ścian i sufitu wraz z ułożeniem folii paroizolacyjnej
 • Rozprowadzanie instalacji
 • Budowa ścian działowych i dalsze rozprowadzanie instalacji
 • Wykończenie ścian, skosów i sufitów
 • Ułożenie posadzek
 • Montaż wyposażenia

Po zakończeniu prac budowlanych poinformuj organ podatkowy o włączeniu poddasza do powierzchni użytkowej budynku podlegającej podatkowi od nieruchomości.