Co to jest mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej i jest niezbędna do wykonania projektu zagospodarowania terenu dla gotowego projektu domu.
Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania nieruchomości, składają się:

  • Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Obiekty i szczegóły wskazane przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy
  • Zieleń wysoka ze wskazaniem pomników przyrody

 

Działania prowadzące do opracowania mapy powinny zawierać:

  • Zaktualizowanie mapy zasadniczej. Ujawnienie na mapie zasadniczej a następnie na mapie do celów projektowych aktualnych danych ewidencyjnych, łącznie z tymi, które dotyczą granic użytków gruntowych i klas gleboznawczych, może nastąpić po uprzednim ujawnieniu tych danych w operacie ewidencyjnym. Pomiar użytków dla określonej działki powinien odzwierciedlać wyłącznie stan faktyczny na gruncie
  • Sporządzenie kopii mapy zasadniczej
  • Wniesienie treści mapy do celów projektowych

 

Skala mapy do celów projektowych dostosowana jest do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego. Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy. Prawidłowość wykonania mapy do celów projektowych powinna być potwierdzona przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.