Wymagane dokumenty do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego

Z dniem 28 czerwca 2015, budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojącego domu jednorodzinnego gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, może zostać zrealizowana trybem zgłoszenia.

Załączniki do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego:

OBLIGATORYJNE (obowiązkowe):

  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane
  • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

FAKULTATYWNE (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Specjalistyczna opinia – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W nowym stanie prawnym jest wymagany nowy element projektu jakim jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu, która może być sporządzona wyłącznie przez projektanta.

Nie trzeba już załączać do projektu budowlanego domu oświadczeń o dostawie mediów i warunkach przyłączenia oraz o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową. W przypadku działek położonych przy drodze krajowej lub wojewódzkiej trzeba będzie przedstawić stosowne oświadczenie zarządcy drogi. Podczas etapu oddawania budynku do użytkowania będzie weryfikowane czy budynek został podłączony do mediów i ma dostęp do drogi publicznej dlatego uzyskanie warunków przyłączenia oraz zezwolenie na wykonanie zjazdu nie ominie inwestora.