Zmiany w prawie budowlanym 2015

Z dniem 28 czerwca 2015 r. obowiązują nowe przypisy Prawa Budowlanego, wprowadzone w celu uproszczenia procedur związanych z realizacją inwestycji w tym głównie domów jednorodzinnych.

Warto zwrócić uwagę iż inwestor ma prawo wyboru czy chce ubiegać się o pozwolenie na budowę czy dokonać zgłoszenia.

Najważniejsze zmiany w Prawie Budowlanym 2015:

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  • Wolno stojącego domu jednorodzinnego gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany (dotyczy również rozbudowy)
  • Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i ogrody zimowe, których powierzchnia zabudowy ma nie więcej niż 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki)
  • Wolno stojące parterowe budynki rekreacyjno- wypoczynkowe o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki
  • Wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2)
  • Wiat o powierzchni do 50 m2 sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (nie więcej niż dwie na każde 1000 m2)
  • Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2
  • Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 (poprzednio 30 m2)

2. Budowa sieci (za wyjątkiem sieci gazowej) oraz instalacji wewnątrz budynku może być wykonywana jedynie na podstawie zgłoszenia

3. Brak konieczności dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Wymóg uzyskiwania oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych został ograniczony jedynie do dróg krajowych i wojewódzkich

4. Możliwość uzupełnienia braków formalnych w złożonej w urzędzie dokumentacji w ciągu 14 dni

5. Usunięcie zapisu o wymaganej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która do tej pory była obligatoryjna. Przyspiesza to możliwość rozpoczęcia budowy gdyż inwestor będzie mógł legalnie rozpocząć budowę natychmiast, gdy dowie się, że wydana decyzja odnośnie zgłoszenia jest pozytywna

6. Skrócono czas oczekiwania na zgodę na użytkowanie obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia z 21 do 14 dni

7. Wydłużono czas w jakim inwestor może rozpocząć zgłoszone roboty z dwóch do trzech lat

8. Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych

9. Rozszerzenie listy obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (np. parkingi, myjnie samochodowe, stawy rybne) które zastąpi wydawane pozwolenie na użytkowanie

10. Tańsza legalizacja niektórych samowoli budowlanych